Dane kontaktowe "SKLEJKA-PISZ PAGED S.A.
Dane kontaktowe PAGED SKLEJKA S.A.
Zdjęcia WYKUP AKCJI

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd „SKLEJKA-PISZ” PAGED Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki w dniu 8 września 2017 r. (dalej „NWZ”) podjęło m.in. uchwałę o przymusowym wykupie wszystkich akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Treść wszystkich uchwał NWZ, jak również cena przymusowego wykupu, została opublikowana w Monitorze Sądowym                                i Gospodarczym z dnia 29 września 2017 r.

 

W związku z powyższym akcjonariusze mniejszościowi powinni stawiać się osobiście (z dowodem osobistym) do dnia 29 października 2017 r. i złożyć oryginały odcinków zbiorowych akcji w siedzibie „SKLEJKA-PISZ” PAGED Spółka Akcyjna przy ul. Kwiatowej 1 w Piszu. Wraz z odcinkiem zbiorowym akcji należy przedłożyć wypełniony Protokół Zdania Akcji spółki „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A. Formularz protokołu przesyłamy wraz z niniejszą informacją. Jest on dostępny także w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.sklejkapisz.plw zakładce Wykup akcji.

 

W przypadku niezłożenia dokumentów akcji do rozporządzenia Spółki we wskazanym powyżej terminie jednego miesiąca, akcje zostaną unieważnione. Unieważnienie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w trybie art. 358 k.s.h. W takim przypadku również należy zgłosić się do Spółki z pełną dokumentacją potwierdzającą fakt bycia akcjonariuszem,  dowodem osobistym i Protokołem wypełnionym w punkcie 3, w celu uzgodnienia ze Spółką terminu i sposobu zapłaty za unieważnione akcje. Wyjaśniając ewentualne wątpliwości informujemy, że cena wykupu pozostanie niezmieniona.

 

Jeżeli akcjonariusz nie może stawić się osobiście w siedzibie Spółki, powinien udzielić pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym upoważnionej przez siebie osobie. Wzór pełnomocnictwa dołączony jest do niniejszego pisma. Dostępny jest także w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.sklejkapisz.pl w zakładce Wykup akcji.

 

Cena za akcję wynosi 2,58 zł i została ustalona na podstawie art. 417 § 2 w związku z art. 5 § 3 k.s.h.

 

Zarząd „SKLEJKA-PISZ” PAGED Spółka Akcyjna:

 ZAPRASZAMY DO POBRANIA 

 INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

 

 PROTOKÓŁ ZDANIA 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI